วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2557

แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา  2557 จำนวน 2 หน้า (อศจ.ประจวบคีรีขันธ์)

Download

  หมายเหตุ : การดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้งาน ท่านอาจต้องจัดหน้าใหม่เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม

สีปกเสนอผลงานส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ปีการศึกษา 2557

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  =   เหลือง
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ   =   แดง
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  =   ฟ้า
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  =   เขียวแก่
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  =   ส้ม
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย  =   ขาว
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  =   ชมพู
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  =   เขียวอ่อน
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  =   ครีมไข่ไก่
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Inovation)  =   ม่วงอ่อน
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ"  =   เทา

คลิกดูข้อมูลรายละเอียดข้อกำหนดการประดวดสิ่งประดิษฐ์ฯ
  ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทัั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

         จากที่กล่าวมา ครูผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจึงขอนำเสนอผลงานวิจัยของครูผู้สอนเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

คลิกชมที่ Link   ผลงานวิจัยครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายงานหัวข้อโครงการ (Project) ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1/2557           นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องสามารถจัดทําโครงการ (Project) ด้วยกระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบงาน ประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (Check) และสรุปจัดทํารายงาน (Act) และการนําเสนอผลงาน ที่มาจากใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานในระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจึงขอประชาสัมพันธ์ผลงานแก่ผู้สนใจ ตาม Link 


หัวข้อโครงการ (Project) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 1/2557

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลงานของคนเขียน Blog

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า คงจะเป็นผลงานของคนเขียน Blog เนื่องจากระหว่างจัดทำ Blog นี้ ผู้เขียนกำลังรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมานำเสนอและเผยแพร่

ผลงานวิจัยปี 2548 รายงานการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง"คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสำนักงานจัดการองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
(http://www.moralcenter.or.th/research) 


 
ได้รับรางวัล :  ผลงานวิจัยดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศของคุรุสภา ประจำปี 2551 การประชุมวิชาการของคุรุสภาครั้งที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และบริหารการศึกษาและผลงานวิจัยเรื่อง "การใช้ Google Docs ในการทำงานออนไลน์แบบร่วมกันของนักศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย" นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 (The 7th KU-KPS Conference) 7-8 ธันวาคม 2553

http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_7/pdf/o_edu13.pdf


สามารถคลิกชื่อเรื่องหรือคลิก URL ด้านล่าง เพื่อดูหรือ download เอกสารได้

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ที่มาของ blog

       blog (บล็อก) หรือภาษาที่ถูกต้องคือ weblog (เว็บบล็อก) มาจาก logging the web ผู้ริเริ่ม weblog หรือการเขียน blog คือ Jorn Barger ซึ่งเป็น Blogger ชาวอเมริกัน เกิดปี ค.ศ.1953 ที่ Yellow Springs รัฐ Ohio

       blog คือเว็บไซต์ที่ผู้เขียน (Blogger) สามารถสร้างขึ้นสำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้และข่าวสาร ตลอดจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์เป็นสื่อทางการศึกษาและเผยแพร่นำเสนอผลงานวิชาการต่าง ๆ

      ปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายแห่งที่เปิดบริการให้สร้างบล็อกกันแบบฟรี ๆ เช่น Blogger ซึ่งเป็นบริการของ Google โดยผู้สนใจต้องการจะมี blog เป็นของตนเอง สามารถขอใช้บริการด้วยบัญชี gmail และสร้าง blog ได้ทันที

      เริ่มจากใช้  Google ค้นหาด้วยคำสำคัญ (keyword) ว่า "blogger" หรือเข้าไปที่ http://www.blogger.com และสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail (คลิกที่ภาพ Blogger)

     จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้าง blog ครบถ้วนถูกต้อง ก็จะได้บล็อกสำเร็จรูปที่สามารถการออกแบบหน้าบล็อกโดยการใช้ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมควบคุมในการทำงาน เรียกว่า Gadget หรือ Widget 

     นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อีกมากมายที่ให้บริการและสนับสนุนการเขียน blog ซึ่งสมัครได้โดยคลิกที่ภาพ ด้านล่าง
http://www.vcharkarn.com/
 

ทักทาย

     พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การสื่อสารที่ไร้พรมแดน

     งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จึงได้จัดทำ Blog KKWIND Reserch and Project เพื่อเผยแพร่ผลงาน สิ่งประะดิษฐ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์และผลงานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา สู่การนำไปใช้ประโยชน์